Συχνές Ερωτήσεις

Οι απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις είναι γενικές και, ως εκ τούτου, παρέχουν ενδεικτική και μόνο ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την πολυμορφία των περιπτώσεων και, κυρίως, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή δικηγόρου, που θα αντιμετωπίσει την κάθε υπόθεση μετά από ενδελεχή μελέτη του φακέλου της και των ιδιαίτερων περιστατικών της.

Μπορώ να αρνηθώ την αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου μου;

Όχι. Η προστασία της ιδιοκτησίας κάμπτεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας, όταν προβλέπεται η δυνατότητα κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Όμως, σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει κατά της πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης, εάν δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικαστικές προϋποθέσεις για την έκδοσή της, αλλά και για έλλειψη επαρκών αιτιολογιών για την αναγκαιότητα και το εύρος της απαλλοτρίωσης.

Είμαι υποχρεωμένος να αποδεχθώ την αποζημίωση, που προσφέρει ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση (ελληνικό Δημόσιο, ΟΤΑ, ΔΕΗ, ΟΣΚ κ.λπ.);

Όχι, εφόσον δεν θεωρείται ανταποκρινόμενη στην αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου, των επ’ αυτού συστατικών και των ενδεχόμενων εξόδων μεταφοράς, αλλά και εάν δεν συμπεριλαμβάνει αποζημίωση για τις δυσμενείς συνέπειες της απαλλοτρίωσης και του έργου της σε τυχόν απομένον εκτός απαλλοτρίωσης τμήμα του αρχικού ακινήτου.

Στην περίπτωση αυτή ο καθ’ ου η απαλλοτρίωση θα πρέπει να συμμετάσχει σε δίκη για τον καθορισμό της αποζημίωσης, όπου είναι υποχρεωτική η εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Πότε θα μου καταβληθεί η αποζημίωση και πότε θα πρέπει να αποδώσω το απαλλοτριωθέν;

Σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή δεν επιτρέπεται η κατάληψη του απαλλοτριουμένου πριν από τον καθορισμό και την καταβολή της πλήρους αποζημίωσης. Σε κάθε περίπτωση, για την προστασία του ιδιοκτήτη, προβλέπεται ότι η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδίκαια, εάν δεν καταβληθεί η αποζημίωση εντός ενάμισι έτους από τον προσωρινό ή τον απευθείας οριστικό καθορισμό της.

Νομολογιακά έχει κριθεί ως καταβολή της αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη και η παρακατάθεσή της στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), με αποτέλεσμα να οχλείται ο ιδιοκτήτης για την απόδοση του ακινήτου, ακόμη και εάν δεν έχει καταστεί δυνατόν να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για να εισπράξει από το Τ.Π.Δ. την παρακατατεθείσα αποζημίωση.

Χρειάζονται οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες για να εισπράξω την αποζημίωση;

Για την είσπραξη της αποζημίωσης ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να αναγνωριστεί δικαστικά δικαιούχος της και να αποστείλει την απόφαση που θα εκδοθεί στο αρμόδιο για την πληρωμή της αποζημίωσης Τ.Π.Δ.

Δυστυχώς, η διαδικασία είναι συνήθως χρονοβόρα, καθώς απαιτείται η συγκέντρωση αρκετών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. Σκόπιμο είναι ο ενδιαφερόμενος να συνεννοείται με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, ώστε να κινείται η απαιτούμενη διαδικασία το συντομότερο δυνατόν, για να μην καθυστερεί η είσπραξη της αποζημίωσης.