Βιβλία - Δημοσιεύσεις

ΒΙΒΛΙΑ   (Ιωάννης Χορομίδης)

 1. Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, Κατ’ άρθρο βιβλιογραφία και νομολογία. Έκδοση Α΄ (2000), σελίδες 1132.
 2. Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, Κατ’ άρθρο βιβλιογραφία και νομολογία. Έκδοση Β΄ (2004), σελίδες 1408.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  (Ιωάννης Χορομίδης)

 

 

 1. Η παρουσία των διαιτητικών επιτροπών της Ε.Σ.Σ.Δ. στις διεθνείς συναλλαγές, Αρμ 1985.281 επ.
 2. The enforcement of foreign arbitral awards in Greece, Arbitration International 1987.240 επ.
 3. Η εγγυοδοσία ως προϋπόθεση για τη χορήγηση προσωρινής προστασίας κατά το αγγλικό δίκαιο, ΕλλΔνη 1988.886 επ.
 4. Ο θεσμός της προσωρινής διαταγής και η λειτουργία του στη δικαστηριακή πρακτική, Αρμ 1992.81 επ.
 5. Οι προθεσμίες για την άσκηση αιτήσεως (ν.δ. 797/1971) ή προσφυγής (β.δ. 29/30.4.1953 και ν.δ. 3979/1959) για τον οριστικό καθορισμό της αποζημιώσεως αναγκαστικά απαλλοτριωθέντος ακινήτου και τα δικονομικά προνόμια του Ελληνικού Δημοσίου, Αρμ 2001.313 επ.
 6. Η κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της αποζημιώσεως από αναγκαστική απαλλοτρίωση και η απόδοσή της στον δικαιούχο, Αρμ 2001.1004 επ.
 7. Δικαιοδοσία των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, Αρμ 2001.1614 επ.
 8. Η έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής και απαλλοτριούμενα που εμπίπτουν σε περιοχές με αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων, Αρμ 2002.281 επ.
 9. Ο νέος κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΕλλΔνη 2002.1598 επ.
 10. Συντέλεση της απαλλοτρίωσης με παρακατάθεση της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποβολή του ιδιοκτήτη από το απαλλοτριωθέν, Αρμ 2003.541 επ.
 11. Πολυνομία και αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, Ενώπιον (περιοδική έκδοση του Δ.Σ.Θ.) τεύχος 27 (Άνοιξη 2004), σελ. 69.
 12. Αυτοαποζημίωση τμημάτων αναγκαστικά απαλλοτριωθέντων ακινήτων και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και νομολογίας στις αποφάσεις του ΕΔΔΑ, Αρμ 2004.956 επ.
 13. Σημαντική μεταστροφή της νομολογίας στο θέμα της αυτοαποζημίωσης και γενικά στο δίκαιο των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (Οι πρόσφατες ΟλΑΠ 10 και 11/2004), Νομικά Χρονικά (περιοδική έκδοση Σάκκουλα και Ε.ΝΟ.Β.Ε.), Ιούλιος – Αύγουστος 2004.
 14. Παρατηρήσεις στην 179/2005 ΜονΠρΓρεβ, Αρμ 2006.48 επ.
 15. Η έναρξη της ισχύος του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ) και η ορθή παραπομπή στις διατάξεις του, ΝοΒ 2007.1012 επ.
 16. Επίκαιρα ζητήματα της ενιαίας δίκης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ΕλλΔνη 2009.408 επ.
 17. Ενιαία δίκη της απαλλοτρίωσης και διαδικασία αποζημίωσης συστατικών ακινήτων, που εμπίπτουν σε περιοχή επέκτασης σχεδίου πόλης, ΕΠολΔ 2010.841 επ.
 18. Παρατηρήσεις στο «Νομοσχέδιο επιτάχυνσης μεγάλων έργων». Ενώπιον (περιοδική έκδοση του Δ.Σ.Θ.) τεύχος 62 (Μάρτιος – Απρίλιος 2011), σελ. 17 επ.
 19. Η συρρίκνωση της συνταγματικής προστασίας της ιδιοκτησίας μέσω των διατάξεων του άρθρου 7Α ΚΑΑΑ, ΕλλΔνη 2016.691 επ.
 20. Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων – Αποτελεσματικότητα του θεσμικού πλαισίου στην υλοποίηση έργων υποδομής, Αρμ 2016.2178 επ. και Αρμ 2017.187 επ.
 21. Η εμπειρία της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρων σε συμβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν ακίνητα, Αρμ 2021.1642 επ.
 22. Καθορισμός της αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση και καταψήφιση της καταβολής της σε «ενιαία δίκη» – Λοιπά χρονίζοντα ζητήματα της ενιαίας δίκης» της απαλλοτρίωσης, ΕλλΔνη 2024.389 επ.
 23. Η αρχή της «ενιαίας δίκης» της απαλλοτρίωσης και τα διοικητικά δικαστήρια, ΕπΑκ 2024.256 επ.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  (Αναστασία Χορομίδου)

 

 

 1. Anastasia Choromidou, EU data protection under the TCA: the UK adequacy decision and the twin GDPRS, International Data Privacy Law, 2021, https://doi.org/10.1093/idpl/ipab021